شجریان ، شخصیت ملی

شجریان ، شخصیت ملی چگونه فردی در فرایند تکاملی زندگیش به شخصیتی محبوب همگان و تاریخی و ماندگار تبدیل می شود ؟ چه ویژگی هایی مصالح بنای شخصیت ملی وتاریخی و الگویی اجتماعی تلقی می گردند ؟ صاحب نظران و انسان شناسان ، براین باورند که افراد بشر نه نیکوکار بدنیا می آیند ونه بد…