سالروز صدور فرمان مشروطیت مبارک باد

در روزگار حاکمیت قاجار ،تمامیت خواهی حاکمان خودکامه و نا کارآمدی روز افزون آنان ، هر روز بر دامنه و عمق نارضایتی جامعه ایران می افزود . هرج ومرج و بی قانونی ، فساد گسترده در دستگاه اداری ، تهی شدن خزانه  بر اثر اسراف ها  و  ولخرجی های حکام خود کامه ، تحمیل مالیات…