ضرورت تاسیس سازمان نظام معلمی

نخبگان صنف های تخصصی مانند پزشکی و مهندسی و … در جهت دستیابی به کارکردی تخصصی و پرهیز از انجام اعمال تجربه وخطایی و دفاع از منافع صنفی و گسترش موازینی علمی و یکسان ، سازمان هایی مانند سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی و … را شکل داده اند و با تدوین معیارها و…

پیوند

پیوندها   وب سایت دکتر سریع القلم  فصلنامه علوم تخصصی سیاسی  پژوهشنامه علوم سیاسی نشریه پژوهش های راهبردی سیاست  رهیافت های سیاسی و بین المللی مشق نو پارسیا تارنمای رسمی محسن رنانی مقصود فراستخواه سایت دکتر مهرمحمدیhttp://mehrmohammadi.ir/ سایت سازمان معلمان ایران http://www.iranto.ir/ سایت درگاه ملی آمار ایران https://www.amar.org.ir/ سایت پیشخوان روزنامه ها    https://www.pishkhan.com/all?date=13980821 سایت مرکز پژوهش های…

اصلاح طلبان ، جان رالز و دکتر بشیریه

اعتراضات آبان ماه سال نود وهشت در بسیاری از شهرهای ایران و  قهر اکثریت مردم با صندوق های رأی  در انتخابات اسفند همان سال ، دو حادثه مهم درسال نود وهشت بود که راهبران و تئوریسین های اصلاح طلبان  را وادشت تا به تفکر و انتقاد از مواضع تاکنونی خود بپردازند . یکی از مواردی…