اصلاح طلبان ، جان رالز و دکتر بشیریه

اعتراضات آبان ماه سال نود وهشت در بسیاری از شهرهای ایران و  قهر اکثریت مردم با صندوق های رأی  در انتخابات اسفند همان سال ، دو حادثه مهم درسال نود وهشت بود که راهبران و تئوریسین های اصلاح طلبان  را وادشت تا به تفکر و انتقاد از مواضع تاکنونی خود بپردازند . یکی از مواردی…